ARIE

U bent hier:

ARIE / Aanvullende Risico-Inventarisatie en -Evaluatie → Wat moet? → Wat mag? → Wat helpt?

 

Als (een bepaalde hoeveelheid) gevaarlijke stoffen in installaties aanwezig is of kan worden gevormd, moet er een Aanvullende Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (ARIE) worden uitgevoerd. Deze ARIE is gericht op het voorkomen van zware ongevallen en op basis daarvan een pakket maatregelen te nemen. Deze regeling is in de plaats gekomen van de AVR-regeling (AVR = Arbeidsveiligheidsrapportage) die naast het Brzo 1999 voor een bepaalde categorie van bedrijven van kracht was. Bedrijven kunnen vanwege de aanwezige soort en hoeveelheid gevaarlijke stoffen naast Brzo-bedrijf, ook ARIE-plichtig zijn.

 

Wat moet?

De ARIE is verplicht voor de volgende categorieën van bedrijven (en geldt ook voor een zelfstandig werkende die een bedrijf als genoemd exploiteert):

  • – bedrijven die al waren aangewezen of (hadden) moeten worden aangewezen in het kader van de AVR;
  • – bedrijven die behoren tot de zogenaamde vervoersgebonden bedrijven (artikel 2.3a, Arbobesluit) en die een omgevingsvergunning voor een milieu-inrichting met gevaarlijke stoffen hebben;
  • – ARIE-bedrijven die ook op grond van het Brzo 1999 tot de groep van PBZO-bedrijven behoren.

 

Wat mag?

De ARIE-regeling is niet van toepassing op:

  • – bedrijven die tot de groep van VR-bedrijven behoren, met uitzondering van artikel 2.5f, gericht op het informeren van naburige bedrijven over risico’s op zware ongevallen;
  • – bedrijven waarop het Activiteitenbesluit van toepassing is, categorie A en B-inrichtingen: welke inrichtingen type A zijn staat in artikel 1.2 van het Activiteitenbesluit →  Alle inrichtingen die niet type A of C zijn, zijn type B. →  Alle inrichtingen die een omgevingsvergunning milieu moeten hebben, zijn type C. Met de Activiteitenbesluit internet module (AIM) wordt bepaald om welk type inrichting het gaat.

Alleen een gedeelte van het Activiteitenbesluit is van toepassing op inrichtingen type C. De rest van de milieuregels staat in de omgevingsvergunning van het bedrijf. Los van het Activiteitenbesluit en de omgevingsvergunning kunnen ook andere milieuregels gelden.

 

Wat helpt?

De ARIE-rekentool >>> is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van SZW om bedrijven te helpen bij het vaststellen of ze onder deze regeling vallen.

 

Aanvullende Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (PDF uit 2004 >>>) “Besluit van 7 februari 2004 tot wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit ter vervanging van de bepalingen met betrekking tot de arbeidsveiligheidsrapportage door aanvullende voorschriften met betrekking tot de risico-inventarisatie en -evaluatie en enige andere wijzigingen.” 

 

Samenwerkingsprogramma BRZO+ >>> In Nederland werken sinds 2001 verschillende overheidsdiensten samen om te zorgen dat de meest risicovolle bedrijven van het land de veiligheidsregels eenduidig uitvoeren en dat het toezicht op die regels overal hetzelfde verloopt. Deze samenwerking is in de loop der jaren steeds verder geprofessionaliseerd. Sinds 1 januari 2014 is aan het samenwerkingsprogramma de naam BRZO+ verbonden.

 

Meer informatie geven de schema’s met toelichtingen op de pagina Typen inrichtingen Activiteitenbesluit >>>. Wat zijn de verschillen tussen type A, B en C bedrijven? >>> 

Inhoudsopgave