Arbeidsomstandigheden

/ 3.500 FAQs
zoeken
navigatie
Beheerder
Veelgestelde vragen en praktische antwoorden uit úw arbo (preventie-verzuim-reintegratie) praktijk!
De korte heldere antwoorden op vragen over Arbeidsomstandigheden worden u aangeboden in samenwerking met The Question Library.

Is uw vraag, ondanks deze bijna 450 vragen & antwoorden, toch nog niet beantwoord? Stel gerust uw vraag via het: contactformulier >>>Alle vragen uit mijn bijdrage 'Arbeidsomstandigheden' op een rij. De antwoorden vindt u hierboven.

Rubriek: Wat of wie is Arbo?
1. Wat of wie is Arbo of De Arbo?
2. Is Preventie een ander woord voor Arbo?
3. Waar staan AVR, PVR, KAM, KVM, VGW of VGWM voor?
4. Wat verstaat de Arbo-wet onder 'veilige' arbeidsomstandigheden?
5. Wat verstaat de Arbo-wet onder 'gezonde' arbeidsomstandigheden?
6. Waar is de term welzijn uit de Arbowet gebleven (W uit VGW)?
7. Wat is het verschil tussen de arbodienst en de arbeidsinspectie?
8. Op welke wetten inspecteert de Arbeidsinspectie?
9. Kan ieder organisatieadviesbureau zich Arbodienst noemen?

Rubriek: Arbeidsomstandighedenwet en relevante wetswijzigingen
1. Staan alle regels over het veilig en gezond werken in de Arbowet?
2. Welke wetgeving in Nederland speelt, naast de Arbo-wet en -regelgeving, nog meer een rol bij arbeidsomstandigheden?
3. Overlappen de verschillende regels en wetten op het gebied van arbeidsomstandigheden, milieu en (algemene) veiligheid elkaar niet?
4. Waarom zijn de Arboregels in allerlei delen opgebouwd?
5. Geeft de Arbowet voor ieder gevaar of risico een concrete oplossing of wettelijke regel?
6. Welke onderwerpen komen in de Arbowet aan bod?
7. Welke onderwerpen komen in het Arbo-besluit aan bod?
8. Welke onderwerpen komen in de Arbo-regeling aan bod?
9. Wat zijn Arbo-beleidsregels?
10. In welke werksituaties is de Arbo-wet van kracht?
11. Vallen vrijwilligersorganisaties ook onder de Arbo-wet?
12. Wat zijn de belangrijkste concrete Arbo-verplichtingen voor de werkgever?
13. Hebben werknemers ook arbo-verplichtingen?
14. Waar is de volledige tekst van de Arbo-wet en regelgeving te vinden?
15. Wat zijn de laatste belangrijkste wijzigingen in de Arbo-wet in 2005?
16. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in de Arbowet per 1 januari 2007?
17. Welke minder ernstige risico’s zijn verdwenen uit de Arbo-wet?
18. Wat zijn Arbocatalogi?
19. Wat komt er in Arbocatalogi te staan?
20. Wie zijn verantwoordelijk voor het opstellen van Arbocatalogi?
21. Is de overheid betrokken bij het opstellen Arbocatalogi?
22. Waar kijkt de Arbeidsinspectie naar bij het toetsen van branche Arbocatalogi?
23. Zijn Arbocatalogi extra regels bovenop de bestaande Arboregels?
24. Welke rol spelen de arbocatalogi bij de handhaving door de Arbeidsinspectie?
25. Wat gebeurt er als of zolang er geen arbocatalogus tot stand komt?
26. Hoe kom ik erachter of onze branche/sector Arbocatalogus heeft?

Rubriek: Arbowet en speciale groepen
1. Vallen ingehuurde medewerkers onder mijn ondernemersverantwoordelijkheid in de Arbo-wet?
2. Welke afspraken kunnen er in in/uitleensituaties worden gemaakt?
3. Valt thuiswerk onder de Arbo-wet?
4. Is de Arbo-wet voor kinderen en jeugdigen strenger?
5. Mogen jeugdigen van 14 of 15 jaar met machines werken?
6. Zijn ouders verantwoordelijk bij het overtreden van arbeidstijden- of Arbo-wet?
7. Is de Arbo-wet ook van toepassing op in Nederland werkzame buitenlanders en buitenlandse bedrijven?
8. Zijn er specifieke arbeidsomstandigheden regels voor zwangere medewerkers?
9. Wanneer zijn deze regels voor zwangere vrouwen van kracht?
10. Waar kan een onderneming meer informatie inwinnen over de richtlijnen of beleid betreffende zwangere medewerksters?


Rubriek: Arbodienstverlening
1. Is aansluiting bij een arbodienst niet meer verplicht?
2. Wat houdt de maatwerkregeling in?
3. Welke eisen worden gesteld aan de maatwerkregeling?
4. Kan een onderneming het standaard contract met de arbodienst direct stopzetten en kiezen voor maatwerk?
5. Als een onderneming of werkgever het contract met arbodienst opzegt, aan welke voorwaarden moet hij dan voldoen om over te kunnen stappen naar een maatwerkregeling?
6. Wat is de maximale looptijd van de maatwerkregeling?
7. Wat zijn nadelen voor de maatwerkregeling?
8. Wat zijn voordelen van de maatwerkregeling?
9. Wanneer is een deskundige gecertificeerd?
10. Wanneer is een arbodienst 'gecertificeerd'?
11. Wat houdt een certificaat voor Arbodiensten (een gecertificeerde arbodienst) eigenlijk in?
12. Welke arbodienst, arbodienstverlenende instantie of deskundige past het best bij een onderneming?
13. Wat mag niet verwacht worden van een arbodienst of arbodienstverlener?
14. Wat mag wél verwacht worden van een arbodienst of arbodienstverlener?
15. Bestaat er een brancheorganisatie voor arbodiensten?
16. Waar kan ik met klachten over een arbodienst terecht?


Rubriek: Preventiemedewerker
1. Wat is een preventiemedewerker?
2. In de Arbo-wet is de term ‘preventiemedewerker’ niet te vinden, klopt dat?
3. Is de preventiemedewerker een taak of functie?
4. Waarom is de verplichting tot het aanstellen van een preventiemedewerker in de Arbowet opgenomen?
5. Is een preventiemedewerker verplicht voor ieder bedrijf?
6. Mag een werkgever of eigenaar zichzelf benoemen als preventiemedewerker?
7. Moet de preventiemedewerker een eigen werknemer zijn of mag ik die inhuren?
8. Wat zijn de wettelijke taken van een preventiemedewerker?
9. Kan een preventiemedewerker aansprakelijk worden gesteld voor tekortkomingen of fouten?
10. Worden de adviezen van een preventiemedewerker niet bepaald door de (visie of wens van een) werkgever?
11. Kan een preventiemedewerker worden benadeeld of ontslagen als zijn advies nadelig is voor werkgever?
12. Ligt het vereiste aantal preventiemedewerkers in de Arbowet vast of is het gekoppeld aan het aantal medewerkers?
13. Hoeveel preventiemedewerkers heeft een onderneming nodig?
14. Heeft iedere vestiging een preventiemedewerker nodig?
15. Heeft een onderneming na de aanstelling van een preventiemedewerker nog een arbodienst of arbodienstverlener/adviseur nodig?
16. Door wie en hoe wordt bepaald of de preventiemedewerker voldoende deskundig is?
17. Moet de preventiemedewerker een opleiding volgen?
18. Worden er wettelijke eisen gesteld aan de opleiding voor de preventiemedewerker?
19. Moet de preventiemedewerker zich laten certificeren?
20. Is een arbo-coördinator dezelfde persoon als de preventiemedewerker?
21. Kan een bedrijfshulpverlener ook preventiemedewerker zijn?
22. Kan een medewerker met VCA voor leidinggevenden (VOL-VCA) ook preventiemedewerker zijn?
23. Sinds wanneer is het aanstellen van de preventiemedewerker verplicht?
24. Wat zijn de mogelijke taken van een preventiemedewerker?
25. Over welke vaardigheden moet een preventiemedewerker beschikken?
26. Hoeveel tijd moet een preventiemedewerker krijgen voor zijn taken?
27. Moet de ondernemingsraad akkoord geven aan het aanstellen van een preventiemedewerker?
28. Hoe kan de preventiemedewerker het beste worden ingevoerd in een onderneming?
29. Hoe hoog is de boete als een bedrijf geen preventiemedewerker heeft?
30. Er is een preventiemedewerker aangesteld maar waar of waarmee moet hij/zij beginnen?
31. Waar kan ik meer informatie vinden over de taken en activiteiten van de preventiemedewerker?

Rubriek: Arboconvenanten
1. Wat is een arboconvenant?
2. Er wordt gesproken over eerste en tweede fase arboconvenanten. Wat is het verschil?
3. Over welke onderwerpen worden in het arboconvenant afspraken gemaakt?
4. Met welke bedrijfstakken zijn of waren arboconvenanten afgesloten?
5. Hoe worden de arboconvenanten gefinancierd?
6. Wat leveren de arboconvenanten op?
7. Vervangen de arboconvenanten de huidige Arbo-wetgeving en -normen?
8. Waarom is ons arbobeleid op veel meer arbeidsrisico's gericht dan genoemd in het arboconvenant met onze branche?
9. Wat heeft een onderneming aan een arboconvenant?
10. Is een arboconvenant van toepassing op onze onderneming?
11. Wanneer lopen de arboconvenanten af?
12. Waar kan ik meer informatie over arboconvenanten vinden?


Rubriek: Arbo- en verzuimbeleid
1. Welke wetten en regels hebben invloed op het arbo- en verzuimbeleid van een onderneming?
2. Wat wordt er verstaan onder arbo- en verzuimbeleid?
3. Wat betekenen de afkortingen AVR of PVR beleid?
4. Moet arbobeleid te zijn vastgelegd in een formeel document?
5. Hoe kan een onderneming arbobeleid concretiseren en toetsbaar maken?
6. Is het preventieve arbobeleid een onderdeel van het verzuimbeleid?
7. Moet een onderneming voor arbobeleid een afzonderlijk beleid voeren?
8. In welke stappen kan het opzetten van Arbobeleid het best worden verdeeld?
9. Welke onderdelen uit de Arbo-wet passen in het stappenplan bij het opzetten van Arbobeleid?
10. Wat zijn de belangen van werknemers bij een goed arbobeleid?
11. Wat zijn de belangen van een onderneming bij een goed arbobeleid?
12. Stelt de Arbo-wet eisen hoe het arbobeleid er op papier uit moet zien?
13. Aan welke doelvoorschriften moet het arbobeleid van een onderneming voldoen?
14. Welke algemene principes vormen de basis voor een zo goed mogelijk arbobeleid?
15. Wat is arbeidshygiënische strategie?
16. Wat zijn bronmaatregelen?
17. Wat zijn collectieve maatregelen?
18. Wat zijn individuele maatregelen?
19. Wat zijn persoonlijke beschermingsmiddelen?
20. Wat wordt verstaan onder 'redelijkerwijs vergbaar' (best practical means)?
21. Valt bescherming van medewerkers tegen seksuele intimidatie, geweld en agressie, pesten, werkdruk ook onder arbobeleid?
22. Is het aansluiten bij een arbodienst voldoende voor een goed en effectief verzuimbeleid?
23. Wat is wettelijk minimaal nodig voor een verzuimbeleid?
24. Welke onderdelen vormen in de praktijk een effectief verzuimbeleid?
25. Op welke wijze kunnen zieke werknemers worden begeleid door een arbodienst?
26. Welke instanties spelen een rol bij het voeren van arbo- en verzuimbeleid?
27. Wat is de belangrijkste wettelijke taak, verantwoordelijkheid of bevoegdheid van de werknemer ten opzichte van het (gevoerde) arbo- en verzuimbeleid?
28. Wat is de belangrijkste wettelijke taak, verantwoordelijkheid of bevoegdheid van de ondernemingsraad (OR) ten opzichte van het (gevoerde) arbo- en verzuimbeleid?
29. Wat is de belangrijkste wettelijke taak, verantwoordelijkheid of bevoegdheid van de deskundige dienst (interne preventiemedewerker, arbodienst of gecertificeerde kerndeskundige) ten opzichte van het (gevoerde) arbo- en verzuimbeleid?
30. Wat is de belangrijkste wettelijke taak, verantwoordelijkheid of bevoegdheid van de arbeidsinspectie ten opzichte van het (gevoerde) arbo- en verzuimbeleid?
31. Wat is de belangrijkste wettelijke taak, verantwoordelijkheid of bevoegdheid van het Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen (UWV) ten opzichte van het (gevoerde) arbobeleid?
32. Wat is de belangrijkste taak van re-integratiebedrijven ten opzichte van het (gevoerde) arbo- en verzuimbeleid?
33. Wat is de belangrijkste taak van sociale partners ten opzichte van het (gevoerde) arbo- en verzuimbeleid?
34. Wat is de belangrijkste taak van verzuimverzekeraars ten opzichte van het (gevoerde) arbo- en verzuimbeleid?
35. Wat moet een bedrijf doen, als het aan de slag wil met arbo- en verzuimbeleid?


Rubriek: Risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE) en Plan van aanpak (PVA)
1. Wat is een risico-inventarisatie en -evaluatie?
2. Hoe ziet de risicoscore van een risico-inventarisatie en -evaluatie eruit?
3. Moet iedere onderneming een risico-inventarisatie en -evaluatie opstellen?
4. Kan een onderneming de risico-inventarisatie en -evaluatie zelf uitvoeren?
5. Moet de toetsing van een risico-inventarisatie en -evaluatie plaatsvinden door een gecertificeerde arbodienst?
6. Bij welke grootte van een onderneming moet een risico-inventarisatie worden getoetst?
7. Wat zijn erkende RIE-methodieken zodat een 'lichtere' toets voldoende is?
8. Zijn alle RIE-methoden die vermeld staan op RIE.nl "erkend"?
9. Wanneer en door wie moeten de RIE-methoden worden "erkend"?
10. Wat houdt een 'lichtere' toetsing van de RIE in?
11. Waar in de Arbo-wetgeving is de 'lichtere' RIE toets te vinden?
12. Wat zijn de voordelen van het zelf uitvoeren van een risico-inventarisatie en -evaluatie?
13. Wat zijn de nadelen van het zelf uitvoeren van een risico-inventarisatie en -evaluatie?
14. Waarop toetst een gecertificeerde arbodienst of deskundige de risico-inventarisatie en -evaluatie?
15. Moet een risico-inventarisatie en -evaluatie ieder jaar worden opnieuw worden uitgevoerd?
16. Kan ik de risico-inventarisatie en -evaluatie ook bij een andere arbodienst of kerndeskundige laten toetsen of uitvoeren?
17. Welke onderwerpen moeten minimaal in de risico-inventarisatie en -evaluatie zijn geïnventariseerd?
18. Moeten alle onderwerpen in de risico-inventarisatie en -evaluatie tot in detail worden uitgewerkt?
19. Welke wettelijk vastgelegde nadere inventarisatieverplichtingen zijn er?
20. Zijn er naast bepaalde onderwerpen ook bepaalde groepen medewerkers waar extra aandacht aan moet worden besteed in de risico-inventarisatie en -evaluatie?
21. Moeten bedrijfsongevallen worden vermeld in een risico-inventarisatie en -evaluatie?
22. Welke methoden zijn er voor het uitvoeren van een risico-inventarisatie en -evaluatie?
23. Welke informatie is bruikbaar bij het uitvoeren van een risico-inventarisatie en -evaluatie?
24. Hoe hoog is de boete die ik opgelegd kan krijgen door de Arbeidsinspectie voor het ontbreken van een RIE?
25. Welke problemen zouden er nog meer kunnen gaan ontstaan bij ontbreken van een RIE?
26. Zijn vrijwilligersorganisaties vrijgesteld van het uitvoeren en op papier zetten de RIE?
27. Hebben medewerkers recht op te weten wat in de RIE staat indien er geen OR of personeelsvertegenwoordiging aanwezig is?
28. Wat moet een onderneming nà het opstellen van een risico-inventarisatie en -evaluatie doen?
29. Is het maken van een plan van aanpak verplicht?
30. Wat is het verschil tussen een arbobeleidsplan en een plan van aanpak?
31. Hoe maak ik een plan van aanpak (PvA)?
32. Wat moet in een plan van aanpak staan?
33. Hoe stel ik prioriteiten voor het plan van aanpak?
34. Welke maatregelen moet ik treffen in het plan van aanpak?
35. Hoe voorkom ik dat de uitvoering van het plan van aanpak op niets uitdraait?
36. Hoe maak ik het plan van aanpak haalbaar en realistisch?
37. Mag een werkgever taken met betrekking tot het plan van aanpak delegeren?
38. Wat zijn de voordelen van een plan van aanpak?
39. Waarmee moet rekening worden gehouden in de uitvoeringsfase van het plan van aanpak?


Rubriek: Arbomanagementsystemen (Arbozorgsystemen), OHSAS 18001 en VCA
1. Wat is het verschil tussen een arbomanagementsysteem en een arbozorgsysteem?
2. Wat is een arbomanagementsysteem?
3. Wat zijn de basisprincipes van een goed arbomanagementsysteem?
4. Wat is de belangrijkste doelstelling van een arbomanagementsysteem?
5. Kan het invoeren van een arbomanagementsysteem meerdere doelstellingen hebben?
6. Waarom voeren ondernemingen arbomanagementsystemen in?
7. Wat zijn de belangrijkste bouwstenen bij een succesvol arbomanagementsysteem?
8. Welke arbomanagementsystemen worden in Nederland toegepast?
9. Bestaat er één gestandaardiseerde Nederlandse norm voor arbomanagementsystemen?
10. Is er één internationale (ISO) norm arbomanagementsysteem zoals voor milieu en kwaliteitszorg?
11. Wat is VCA?
12. Is VCA een volwaardig arbomanagementsysteem?
13. Wat is de NPR 5001?
14. Kan een onderneming conform "NPR 5001 gecertificeerd" worden?
15. Is NPR 5001 een volwaardig arbomanagementsysteem?
16. Waar kan ik op het internet meer informatie vinden over NPR 5001?
17. Wat is het INK model?
18. Bestaat er een "arbo" INK-model?
19. Waar kan ik op het internet meer informatie vinden over INK-model?
20. Wat is OHSAS 18001?
21. Hoe is OHSAS 18001 tot stand gekomen?
22. Houdt OHSAS 18001 rekening met Arbo-wetgeving?
23. Is OHSAS 18001 toepasbaar in verschillende categorieën ondernemingen?
24. Is OHSAS 18001 (of een arbomanagementsysteem) te integreren in het kwaliteit- en/of milieuzorgsysteem of systeem voor voedselveiligheid?
25. Wat zijn de voordelen van OHSAS 18001?
26. Wat zijn de nadelen van OHSAS 18001?
27. Waar kan ik op het internet meer informatie vinden over OHSAS 18001?
28. Wat is VCA?
29. Voor wie is VCA bestemd?
30. Is VCA verplicht vanuit de Arbo-wet?
31. Wat zijn de voordelen van het hebben van VCA?
32. Wat is het verschil tussen VCA* en VCA**?
33. Wat is het verschil tussen VCA en VCU?
34. Naar welke checkpunten wordt gekeken bij VCA?
35. Stelt VCA ook opleidingseisen aan personeel?
36. Waar kan een onderneming zich laten begeleiden of medewerkers cursussen laten volgen voor VCA?
37. Waar kan ik meer informatie vinden over VCA?

Rubriek: Arbeidsongevallen, beroepsziekten en aansprakelijkheid
1. Maakt een arbeidsongevallenregister deel uit van de RIE?
2. Welke arbeidsongevallen moeten worden geregistreerd?
3. Welke arbeidsongevallen moeten worden gemeld aan de Arbeidsinspectie?
4. Is het informeren van de (overige) medewerkers over een arbeidsongeval verstandig?
5. Welke gegevens kunnen of moeten in een ongevallenregister worden opgenomen?
6. Hoe kan er worden gezorgd dat alle bedrijfsongevallen worden gemeld en geregistreerd?
7. Wat zijn de verplichtingen voor een werknemer bij het plaatsvinden van een ongeval?
8. Wat zijn de bevoegdheden van de arbeidsinspectie bij het plaatsvinden van een ongeval?
9. Zijn ondernemingen te allen tijde aansprakelijk voor arbeidsongevallen?
10. Moet een werkgever een beroepsziekte melden aan de Arbeidsinspectie?
11. Wordt de naam van de onderneming en werknemer bij de aanmelding van een beroepsziekte doorgegeven?
12. Wat doet het NCvB met deze gegevens?
13. Welke categorieën aan beroepsziekten worden onderscheiden door het NCvB?
14. Wat zijn de meest voorkomende beroepsziekten in Nederland?
15. Wanneer is een beroepsziekte erkend?
16. Kent men in Nederland specifieke vergoedingen of compensatie indien men een beroepsziekte heeft opgelopen?
17. Wat zijn de voordelen van een 'risque professionel'?
18. Wat zijn de nadelen van een 'risque professionel'?
19. Heeft ieder Europees land een eigen lijst met erkend beroepsziekten?


Rubriek: Periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) en Arbospreekuur
1. Wat is een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO)?
2. Wat is het doel van een PAGO?
3. Is het aanbieden van een PAGO wettelijk verplicht?
4. Wanneer moet een PAGO worden herhaald?
5. Zijn bepaalde medische onderzoeken in het PAGO wettelijk vastgelegd?
6. Zijn werknemers verplicht om gebruik van te maken van het PAGO?
7. Welke rol speelt een bedrijfsarts bij een PAGO?
8. Welke rol spelen werkgever en personeelsvertegenwoordiging bij een PAGO?
9. Wat gebeurt er met de resultaten van het PAGO?
10. Welke voordelen heeft een PAGO voor de werknemers?
11. Welke voordelen heeft een PAGO voor de werkgever?
12. Wat is het verschil tussen de onderzoeken gericht op vitaliteit (Vitaliteitscan, Healthchecks, ed.) en een PAGO?
13. Wat is het arbeidsomstandighedenspreekuur (arbospreekuur)?
14. Bij welke deskundige kan men terecht voor het arbeidsomstandighedenspreekuur?
15. Wie betaalt de kosten van het arbeidsomstandighedenspreekuur?


Rubriek: Bedrijfshulpverlening
1. Is bedrijfshulpverlening (BHV) verplicht voor iedere onderneming?
2. Hoeveel bedrijfshulpverleners moet een onderneming hebben?
3. Is het hebben één bedrijfshulpverlener voldoende?
4. Tellen bezoekers bij het organiseren van bedrijfshulpverlening ook mee?
5. Mag een werkgever ook zelf de bedrijfshulpverlening verzorgen?
6. Kan een onderneming bedrijfshulpverleningstaken uitbesteden?
7. Welke wettelijke taken heeft een bedrijfshulpverlener?
8. Een medewerker heeft een geldig EHBO-diploma. Is dat voldoende als bedrijfshulpverlener?
9. Zijn er cursussen voor bedrijfshulpverlening?
10. Met welke factoren moet een werkgever rekening houden met een bedrijfshulpverleningsorganisatie?
11. Wat is een bedrijfshulpverleningsplan?
12. Moet iedere onderneming een bedrijfshulpverleningsplan (BHV-plan) maken?
13. Wat zijn belangrijke punten in een bedrijfshulpverleningsplan?
14. Moet de onderneming een grote of een kleine EHBO-doos hebben?
15. Moet in iedere bedrijfsauto een EHBO-doos liggen?
16. Is alleen-werken toegestaan in het kader van bedrijfshulpverlening?
17. Bij welke alleen-werk situaties is toezicht vereist in het kader van bedrijfshulpverlening?
18. Hoeveel blusmiddelen dienen minimaal aanwezig te zijn?
19. Welke blusmiddelen bestaan er?
20. Waar kan ik meer informatie vinden over bedrijfshulpverlening, brandbestrijding en ehbo?

Rubriek: Arbeidsinspectie, toezicht en handhaving
1. Wie ziet toe op de Arbo-wet en -regelgeving?
2. Komt de Arbeidsinspectie vanzelf langs?
3. Hoe controleert de Arbeidsinspectie?
4. Hoe gebruikt de Arbeidsinspectie de arbocatalogi bij inspecties?
5. Handhaaft de Arbeidsinspectie overal op dezelfde manier: gelijke monniken, gelijke kappen?
6. Kan de Arbeidsinspectie direct een boete opleggen of gaat een boete oplegging via een procesverbaal?
7. Hoe handelt de Arbeidsinspectie bij een overtreding?
8. Wordt de onderneming geïnformeerd over een boete van de Arbeidsinspectie?
9. Kan men bezwaar maken tegen een boete van de Arbeidsinspectie?
10. Hoe hoog is het boetebedrag bij het overtreden van de Arbo-wet?
11. Kan één type overtreding vaker dan één keer worden beboet door de Arbeidsinspectie?
12. Is de grootte van een onderneming van invloed op het hoogte van de boete van de Arbeidsinspectie?
13. Wat is de maximale boete die de Arbeidsinspectie, in totaliteit, aan een onderneming kan opleggen?
14. Kan een werknemer ook een boete van de Arbeidsinspectie krijgen?
15. Hoe hoog is de boete van de Arbeidsinspectie voor het ontbreken van een schriftelijke risico-inventarisatie en -evaluatie?
16. Waar zijn de tarieven van boetes van de Arbeidsinspectie te vinden?


Rubriek: Medische keuringen
1. Mogen werknemers worden gekeurd bij indiensttreding?
2. Kan ik een klacht indienen over aanstellingskeuringen?
3. Mogen tijdens een sollicitatiegesprek vragen worden gesteld over het verzuimverleden bij een vorige werkgever of de gezondheid van de sollicitant?
4. Waar kan ik op het internet meer vinden over aanstellingskeuringen?


Rubriek: Elektriciteit op de werkplek
1. Bestaan er wettelijke voorschriften voor elektriciteit op de werkplek?
2. Welke maatregelen kunnen worden getroffen ter voorkoming van gevaar voor normaal gebruik van elektriciteit?
3. Is een onderneming verplicht om de elektrische voorzieningen te controleren?
4. Wie mogen elektrische keuringen van handgereedschappen uitvoeren volgens NEN 3140?
5. Wie bepaalt of een persoon voldoende onderricht is voor de keuren van elektrisch handgereedschap?


Rubriek: Geluidshinder en lawaai
1. Wanneer is de wetgeving rondom lawaai op de werkplek voor het laatst gewijzigd?
2. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in de Arbo-wetgeving voor lawaai?
3. Wat is het verschil tussen een gemiddeld geluidsniveau en een dagdosis?
4. Bestaan er wettelijke voorschriften voor lawaai op de werkplek?
5. Wat zijn de verplichte acties bij een gemiddelde dagblootstelling aan lawaai van 80 dB(A)?
6. Wat zijn de verplichte acties bij een gemiddelde dagblootstelling aan lawaai van 85 dB(A)?
7. Wat is de wettelijke grenswaarde voor geluid?
8. Dient het geluidsniveau van de werkplek of werkzaamheid ten koste van alles onder 85 dB(A) te worden gebracht met maatregelen?
9. Is er een verschil tussen toegestane wettelijke geluidsniveaus en gezondheidsschadelijke geluidsniveaus?
10. Wat is schadelijk en wat is hinderlijk geluid op het werk?
11. Wanneer is geluid schadelijk voor het gehoor?
12. Hoe herken ik 80 dB(A) of meer aan geluid op de werkplek?
13. Is een onderneming verplicht om geluidsmetingen te laten uitvoeren?
14. Mogen geluidsniveaus oriënterend of moeten ze uitgebreid worden gemeten?
15. Is bij te veel lawaai het beschikbaar stellen van gehoorbescherming voldoende?
16. Waarvan hangt de keuze voor een type gehoorbeschermingsmiddel af?
17. Waar kan ik terecht voor geluidsmetingen of beoordelingen van geluid op de werkplek?


Rubriek: Straling op de werkplek
1. Welke soorten straling bestaan er?
2. Welke wettelijke voorschriften en normen bestaan er voor ioniserende straling?
3. Wat zijn de blootstellinggrenzen voor ioniserende straling op de werkplek?
4. Welke wettelijke voorschriften en grenswaarden bestaan voor optische (UV, zichtbaar en IR) straling?
5. Zijn er wettelijke voorschriften en grenswaarden voor microgolf- en radiofrequente straling?
6. Wat kunnen gezondheidseffecten van straling zijn?

Rubriek: Daglicht en verlichting op de werkplek
1. Zijn er wettelijke voorschriften voor verlichting?
2. Hoe hoog moet de verlichtingsterkte zijn bij kantoorwerk?
3. Zijn er wettelijke voorschriften voor daglichttoetreding?
4. Hoeveel daglicht dient toe treden op de werkplek?

Rubriek: Binnenklimaat op de werkplek
1. Bestaan er wettelijke voorschriften voor warmte of kou op de werkplek?
2. Op welke wijze kan het binnenklimaat in een onderneming worden beoordeeld?
3. Wat wordt er gemeten bij binnenklimaatonderzoek?
4. Wanneer is het binnenklimaat onvoldoende of niet comfortabel?
5. Kan een onderneming zorgen voor een 100% klimaattevredenheid gedurende het hele jaar?
6. Wat zijn richtlijnen voor het klimaat op een kantoor?
7. Hoeveel moet er worden geventileerd in een werkruimte?
8. Hoe reageert een lichaam op een oncomfortabel klimaat?
9. Is er bij een toenemende omgevingstemperatuur er sprake van 'productieverlies'?
10. Wie kan een onderneming helpen met het beoordelen van de klimaatomstandigheden?

Rubriek: Gevaarlijke stoffen op de werkplek
1. Zijn er wettelijke voorschriften voor gevaarlijke stoffen op de werkplek?
2. Is een onderneming verplicht om gevaarlijke stoffen te registreren?
3. Hoe weet een onderneming welke stoffen vallen onder de registratieplicht?
4. Wat moet een onderneming van gevaarlijke stoffen registreren?
5. Hoe komt een onderneming aan informatie over gevaarlijke stoffen?
6. Op welke wijze neemt een onderneming doeltreffende maatregelen om blootstelling aan gevaarlijke stoffen te beperken?
7. Is een onderneming verplicht om blootstelling aan gevaarlijke stoffen te meten?
8. Wie kan een onderneming helpen met de beoordeling van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen?
9. Bestaan er wettelijke voorschriften voor maximale concentraties aan gevaarlijke stoffen?
10. Hoe komt een wettelijke MAC-waarde voor gevaarlijke stoffen tot stand?
11. Hebben alle gevaarlijke stoffen in Nederland een MAC-waarde?
12. Wat is REACH?
13. Wanneer zijn er voldoende maatregelen getroffen om de blootstelling te beperken?
14. Zijn alle gevaarlijke stoffen op de werkplek te meten?
15. Wat zijn kankerverwekkende stoffen volgens de Arbo-wet en -regelgeving?
16. Hoe zijn kankerverwekkende stoffen te herkennen?
17. Bestaan er voor het werken met kankerverwekkende stoffen aparte regels?
18. Bestaan er voor het werken met asbest wettelijke voorschriften vanuit de Arbo-wet- en regelgeving?
19. Bestaan er voor asbest nog andere wetten dan de Arbo-wet?
20. Wat zijn reproductietoxische stoffen?
21. Zijn er wettelijke voorschriften voor reproductietoxische stoffen?
22. Bestaat er een lijst met reproductietoxische stoffen?
23. Zijn er wettelijke regelingen voor het vervangen van oplosmiddelen in verf en lijm?
24. Wat is OPS?
25. Hoe kan een onderneming dat met OPS-achtige stoffen werkt blootstelling beperken?
26. Wat kan een bedrijfsarts betekenen voor een werknemer met vermoedelijke OPS-klachten?
27. Welke categorieën, registratie verplichte, gevaarlijke stoffen bestaan er?
28. Wat betekenen de gevaarsaanduidingen op de etiketten van de gevaarlijke middelen?
29. Staat er op een ontvlambaar middel ook een symbool?
30. Wat betekenen R- en S-zinnen op de verpakkingen van gevaarlijke middelen?
31. Wat betekenen de cijfers achter de R- en S-zinnen?
32. Bestaan er wettelijke voorschriften voor de opslag van gevaarlijke stoffen?
33. Zijn de CPR-richtlijnen voor opslag van gevaarlijke stoffen vervallen?
34. Welke stappen zijn te onderscheiden in het opstellen van een beleid voor gevaarlijke stoffen?
35. Wie kan een onderneming helpen bij het opstellen van beleid voor gevaarlijke stoffen?

Rubriek: Biologische factoren op de werkplek (m.n. endotoxine en legionella)
1. Wat wordt verstaan onder biologische agentia in de Arbo-wet en -regelgeving?
2. Bestaan er wettelijke voorschriften voor blootstelling aan biologische agentia?
3. Wordt er in de wetgeving onderscheid gemaakt in biologische agentia?
4. Is een onderneming verplicht melding te maken van het werken met biologische agentia?
5. Wat is endotoxine?
6. Bij welke werkzaamheden en hoe kan blootstelling aan endotoxine plaatsvinden?
7. Is er een grenswaarde (MAC-waarde) voor endotoxine?
8. Wat is legionella?
9. Hoe kan legionella in water ontstaan en is er kans op besmetting?
10. Hebben bedrijven verplichtingen omtrent het voorkomen van legionella?
11. Kan een onderneming zelf een risicoanalyse maken voor legionella?
12. Uit welke stappen bestaat de aanpak van legionella?
13. Zijn er instellingen die hulp kunnen bieden bij het maken van een risico-analyse en beheersmaatregelen voor legionella?

Rubriek: Fysieke belasting en RSI
1. Wat staat er in de Arbo-wet over fysieke belasting?
2. Wat wordt verstaan onder fysieke belasting?
3. Is fysieke belasting een probleem voor een onderneming?
4. Waar wordt naar gekeken bij een nadere nader inventarisatie op het gebied van fysieke belasting?
5. Waar kan een hulp vinden voor het in kaart brengen van de fysieke belasting op een werkplek?
6. Moet een onderneming voorlichting geven over fysieke belasting?
7. Wat mag er maximaal getild worden volgens de Arbo-wet en -regelgeving?
8. Kan de arbeidsinspectie dwingend optreden bij het tillen van zware lasten?
9. Waar kan ik meer informatie vinden over tillen?
10. Wat is RSI?
11. Wat staat er in de Arbo-wet en regelgeving over RSI?
12. Hoe ontstaat RSI?
13. Wat zijn risicofactoren voor het ontstaan van RSI?
14. Hoe zijn de klachten bij medewerkers te herkennen?
15. Komt RSI alleen op kantoor bij beeldschermwerkers voor?
16. Is door het treffen van maatregelen, zoals voorlichting en hulpmiddelen RSI te voorkomen?
17. Waar kan ik meer informatie vinden over RSI?


Rubriek: Persoonlijke beschermingsmiddelen
1. Wat is een goede definitie van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)?
2. Mogen bij het beheersen van risico's persoonlijke beschermingsmiddelen worden ingezet?
3. Welke soorten persoonlijke beschermingsmiddelen kunnen worden gebruikt?
4. Welke aspecten zijn belangrijk bij het opstellen van een beleid voor een goede omgang en keuze van PBM?
5. Welke informatie over persoonlijke beschermingsmiddelen moet er in een RIE staan?
6. Wat is belangrijk bij het maken van een keuze voor bepaalde persoonlijke beschermingsmiddelen?
7. Hoe moet ik voorlichting en instructie geven en het toezicht regelen voor het juist toepassen van PBM?
8. Hoe kunnen de PBM in de onderneming het best beheren, verstrekken en onderhouden?
9. Hoe kan de inzet van PBM op doelmatigheid worden geëvalueerd?
10. Mag een onderneming werknemers laten betalen voor PBM?
11. Kan een onderneming een werknemer ontslaan indien het dragen van PBM wordt geweigerd?
12. Dienen persoonlijke beschermingsmiddelen aan bepaalde (kwaliteits)eisen te voldoen?
13. Waar kan ik meer informatie en leveranciers vinden van persoonlijke beschermingsmiddelen?

Rubriek: Veiligheid op de werkplek 1. Is voor een arbeidsmiddel een Nederlandstalige gebruiksaanwijzing verplicht?
2. Is voor een arbeidsmiddel een CE-markering verplicht?
3. Welke arbeidsmiddelen moeten worden gekeurd?
4. Wat zijn de keuringseisen voor arbeidsmiddelen?
5. Aan welke veiligheidskundige aspecten moet ik denken bij veiligheid op de werkplek?
6. Waar kan ik meer informatie vinden over de verschillende veiligheidskundige eisen aan de verschillende werksituaties?

Rubriek: Trillingen op de werkplek
1. Kunnen trillingen schadelijk zijn voor de gezondheid?
2. Zijn er wettelijke voorschriften voor blootstelling aan trillingen op het werk?
3. Welke type trillingen worden bij blootstelling op de werkplek onderscheiden?
4. Worden de actieniveaus van de grenswaarden van trillingen snel overschreden?
5. Kan een onderneming gevolgen van blootstelling aan trillingen beperken?
6. Is een fabrikant van trillende machines verplicht om de trillingsterkte te vermelden?
7. Zijn trillingen te meten?
8. Welke waarden aan trillingen mogen niet worden overschreden worden of verplichten werkgevers tot actie?
9. Moeten trillingen in een onderneming worden gemeten en wie kan dat doen?
10. Waar kan ik meer informatie over trillingen vinden?