Inspectie SZW

U bent hier:

Inspectie SZW → Wat moet? → Wat mag? → Wat helpt?

 

De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) (voorheen Arbeidsinspectie) houdt toezicht op de naleving van de Arbo- en de Arbeidstijdenwet. Daarnaast onderzoekt de I-SZW meldingen van ernstige arbeidsongevallen binnen bedrijven en klachten over arbeidsomstandigheden van werknemers. Bij de controles ligt de prioriteit vooral op het aanpakken van situaties die een groot risico vormen voor de veiligheid en gezondheid van werknemers. Maar het kan ook gaan om situaties waarin de wet niet wordt nageleefd of dat er sprake is van oneerlijke concurrentie.
Blijkt tijdens een inspectie dat de regels niet of niet juist worden nageleefd, dan zal de I-SZW – afhankelijk van de zwaarte van de overtreding – ervoor kiezen om:
• een waarschuwing te geven
• een eis tot naleving van de wet te stellen
• een bestuurlijke boete of een proces-verbaal aan te zeggen
• het werk stil te laten leggen
• of een combinatie van deze maatregelen in te zetten
De I-SZW houdt regelmatig grote controleacties in diverse branches, maar kan een inspectie ook uitvoeren omdat een werknemer uit uw bedrijf daar om vraagt. Tijdens zo’n controle mag de I-SZW in uw bedrijf rondkijken, met werknemers praten en metingen en testen doen.
De resultaten van alle onderzoeken verwerkt de I-SZW in rapporten. Hierdoor ontstaat een goed beeld hoe de arboregels door bedrijven worden nageleefd.

 

Wat moet?

 

Volgens de Arbowet is uw werkgever verplicht om een arbobeleid te voeren. Dit arbobeleid bevat een aantal onderdelen, zo moet hij:
• een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) opstellen
• een ziekteverzuimbeleid hebben
• minimaal één preventiemedewerker aanstellen
• beleid voor arbeids- en rusttijden voeren
• binnen uw bedrijf zorgen voor bedrijfshulpverlening
• werknemers voorlichting en instructies geven over veilig en gezond werken
• werknemers beschermen tegen seksuele intimidatie, agressie en geweld
• werknemers de mogelijkheid bieden om een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) te ondergaan
Constateert de I-SZW dat de regels niet worden nageleefd, dan neemt zij maatregelen. Bij minder ernstige gevallen krijgt uw werkgever een waarschuwing, een eis tot naleving of een boete opgelegd. Zowel werkgevers als werknemers kunnen een boete krijgen als ze zich niet aan de arboregels houden. Bij het opleggen van een boete is ook sprake van een ‘lik-op-stukbeleid’: de inspectie kan de boete direct bij het constateren van de overtreding opleggen. Is er sprake van een situatie die ernstig gevaar oplevert voor de gezondheid van de werknemers dan kan de Inspectie SZW uw werkgever verplichten het werk meteen te laten stilleggen.
Is er in uw bedrijf sprake van een arbeidsongeval, dan moet uw werkgever dit melden bij de Inspectie SZW. Bij ernstige ongevallen geldt zelfs dat dit binnen 24 uur moeten worden gemeld.

 

Wat mag?

 

Is er naar aanleiding van een controle een klacht over de Inspectie SZW, dan kunt u gebruik maken van de klachtenbehandeling bij overheidsorganen.
Wordt uw klacht niet naar tevredenheid afgehandeld, dan kunt u zich richten tot de Nationale Ombudsman. Die stelt dan een onderzoek in bij het verantwoordelijke bestuursorgaan.

 

Wat helpt?

 

Zorg ervoor dat het contact met de I-SZW prettig en gemakkelijk verloopt. U kunt dit doen door:
• de arbeidsrisico’s in uw bedrijf regelmatig te inventariseren en te evalueren
• risico’s te voorkomen door de nodige (voorzorgs)maatregelen te treffen.

 

Inhoudsopgave