Plan van Aanpak

/ Arbo onderwerpen / RIE
zoeken
navigatie
Beheerder
Plan van Aanpak

Een plan van aanpak geeft een beeld van het te voeren arbobeleid. De uit te voeren activiteiten worden per onderwerp beschreven. Tevens wordt aangegeven wie verantwoordelijk is voor de uitvoering van de betreffende activiteiten, welke middelen daarvoor beschikbaar zijn en wanneer de maatregelen moeten worden uitgevoerd cq afgerond zijn. Ook de prioriteit die u in uw bedrijf aan de uitvoering van de activiteit wilt geven, is per onderwerp met een cijfer aan te duiden (P=1 uitvoering binnen enkele maanden; P=2 uitvoering binnen een jaar; P=3 uitvoering binnen 2 à 3 jaar).
( zie de evaluatie )

Hieronder wordt een voorbeeld gegeven van een plan van aanpak.
Bron: BGZ Wegvervoer.

Dit Plan van Aanpak van....(bedrijfsnaam).... is in de loop van 20.. in goed overleg met ....(invullen betrokken instantie, zoals de ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging, de medewerkers e.d.) tot stand gekomen. Het definitieve plan is bekrachtigd in de overlegvergadering d.d .. ....... 20..
De besproken onderwerpen zijn mede gebaseerd op de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) die op .. .......... 20.. in ons bedrijf is uitgevoerd.
Bij elk project is de prioriteit aangegeven, de planning en budgettering.

De directie is verantwoordelijk voor de uitvoering van het arbo- en verzuimbeleid. Zij wordt daarbij voor de bewaking en controle van en advisering over dit beleid bijgestaan door ....(naam / functie)....

Tevens is bij de advisering en uitvoering van het arbo- en verzuimbeleid betrokken ....(naam / functie)....te ........... waar ons bedrijf een overeenkomst mee heeft.


Vervolgens geeft u een opsomming van de onderwerpen waarbij telkens aangegeven wordt:

Naam onderwerp/project, de omschrijving van de concrete activiteit(en) en eventueel de achtergrond(en)
Prioriteit (wordt veelal uitgedrukt in een cijfer van 1 t/m 3 waarbij een "1" de hoogste prioriteit en een "3" de laagste prioriteit aangeeft).
Fasering in tijd; voorbereiding, uitvoering, e.d.
Welke taken uitgevoerd gaan worden, wie verantwoordelijk is voor de uitvoering en wie de coördinatie voert.
Budget (dit kan zowel bestaan uit directe kosten als te investeren manuren omgerekend in guldens/euro's, etc.)

Dit kan ook in een tabel worden gezet een voorbeeld hiervan is te vinden op deze websit, onder: praktische voorbeelden.

Onderwerp: . Prioriteit: ..

Omschrijving van concrete activiteiten met de namen van de functionarissen die voor de uitvoering en coördinatie daarvan verantwoordelijk zijn.

Periode: ..

Budget: . E ...,-


VOORBEELDEN

Per voorbeeld wordt de betreffende activiteit kort beschreven. Ook de prioriteit is per voorbeeld aangegeven. De variabele gegevens (namen van de verantwoordelijke functionarissen, periode en budget) zijn opengelaten en zijn met de gele markerstift gekleurd.

Onderwerp: Terugdringen verzuim Prioriteit: 1

Vorig jaar is uit de risico-inventarisatie naar voren gekomen dat een
gestructureerde aandacht voor het verzuim ontbrak in ons bedrijf.
Om tot een betere verzuimaanpak te komen is het Project Terugdringen
Verzuim opgezet.

Dit stappenplan "Aanpak Verzuim" is als volgt ingedeeld:

Stap 1 Inventarisatie en analyse risico's
Stap 2 Verzuimregistratie en -procedures
Stap 3 Verzuimbegeleiding
Stap 4 Aandacht voor de stijl van leidinggeven
Stap 5 Aandacht voor de werkomstandigheden

Periode: Het opzetten en uitwerken van de diverse onderdelen van het
project zal enkele maanden in beslag nemen. Het streven is om
in de loop van het derde kwartaal 20. . het overgrote deel van de
op te zetten activiteiten gerealiseerd te hebben.

Budget: Vooralsnog wordt voor het totale project een budget E ...,- uitgetrokken van E ......,- voor de periode van
20. . t/m 20. .
Dit is mede gebaseerd op . . . manuren.


Onderwerp: Verzuimregistratie Prioriteit 1

Met de risico-inventarisatie en de maandelijkse werkplekinspecties
(zie verderop) is inmiddels een goede start gemaakt met de eerste stap
van het stappenplan Aanpak Verzuim.

In de periode .......... 20.. tot .......... 20.. worden de stappen 1 t/m 3 verder
uitgewerkt. De aan deze stappen verbonden activiteiten worden opgezet door ....(naam/functie).... Voor ondersteuning wordt gezorgd door ....(naam/functie).

Dit jaar wordt een begin gemaakt met een gestructureerde verzuimregistratie

De coördinatie bij de invoering van het systeem is in handen van
....(naam/functie).... die bij de uitvoering wordt bijgestaan
door ....(naam/functie)....

Periode: Van 1 januari tot en met 31 december 20.. wordt nog gewerkt met de verzuimkaarten.
Van 1 juli tot en met 31 december 20.. zal een proefperiode voor
het registreren van verzuim via het systeem gelden.
In november 20.. wordt besloten of vanaf 1 januari 20.. volledig
overgestapt wordt op het systeem

Budget: Aanschaf internetprogramma voor het systeem p.m.
Aanmelding bij verzuimregistratiesysteem p.m
Manuren bij het invoeren/testen systeem en het controleren
van de werknemersgegevens in het systeem E.....,-
Overige (hulp)middelen E.....,-

Onderwerp: Trainingen aanpak verzuim Prioriteit 2

In het kader van stap 4 (aandacht voor de stijl van leidinggeven) zullen ....(naam/functie).... en ....(naam/functie).... deelnemen aan de management-
training "Verzuimvermindering" .
Aansluitend volgen zij ook de vervolgtraining "Motiveren en leidinggeven".
Tevens wordt bekeken of het wenselijk is dat ook andere medewerkers deze training(en) gaan volgen. Periode: mei 20.. en juni 20..

Budget: De trainingen kosten E 100,- per deelnemer per dag.Onderwerp: Gevaarlijke stoffen Prioriteit 1

Dit jaar wordt de registratie van in het bedrijf toegepaste gevaarlijke
stoffen structureel opgezet. Zodra dit overzicht gereed is, zal
voorlichting en instructie gegeven worden over het omgaan met
deze stoffen.

De registratie wordt opgezet door .....(naam/functie)..... in samen-
werking met ....(naam / functie)..... Voor het bijhouden van het registratie
systeem is ........(naam/functie).... verantwoordelijk.

Periode: juni tot en met december 20..

Budget: Kosten deskundige tbv opzetten registratie E .....,-
(eventueel deels t.l.v. het overlegbudget)
Bijhouden van het systeem: . . manuren per jaar E .....,-


Onderwerp: Onderzoek werkplekken/werksituaties Prioriteit:1

Diverse specifieke werkplekken/werksituaties zullen onderzocht
worden op risico's voor gezondheid en veiligheid, te weten:

- Laden en lossen van kalk.
Onderzocht zal worden aan welke risico's de werknemers
blootstaan bij het laden en lossen van kalk.

- Werksituatie rond de laadperrons.
Er wordt een inventarisatie gemaakt van gevaarlijke situaties /
bijna-ongevallen rond de laadperrons en in overleg met de
Arbodienst verbetermaatregelen qua werkwijze en eventuele inrichting/constructie opgesteld.

Periode: Met deze onderzoeken wordt een start gemaakt in ........... 20..
en zullen afgerond zijn in ............ 20.. De onderzoeken worden
uitgevoerd door ....(naam / functie)....te .............. en begeleidt door
....(naam/functie).... van ons bedrijf.

Budget: De onderzoekskosten en rapportage worden door E .....,-
de deskundige begroot op E ..... per onderzoek.


Onderwerp: Werkplekinspecties Prioriteit 2

Naast de vijfjaarlijkse risico-inventarisatie en bovengenoemde incidentele werkplekonderzoeken is het voor een goed inzicht in knelpunten op de
werkvloer nodig om .....(maandelijks/per kwartaal)..... werkplekinspecties
uit te voeren aan de hand van een checklist. De inspecties zullen door de leidinggevende van de betreffende afdeling uitgevoerd worden. Deze
persoon is tevens verantwoordelijk voor de rapportage naar de algemene coördinator .... (naam/functie).... van dit project.

Periode: De werkplekinspecties zullen continu uitgevoerd worden.
Afhankelijk van het risiconiveau per afdeling zal dat tenminste .(maandelijks of per kwartaal). moeten plaatsvinden.

Budget: .. manuren x E .....,- E .....,-

Onderwerp: Voorlichtingsprogramma Prioriteit 3

In het kader van de meerjaren aanpak van ons arbozorg- en verzuim-
beleid wordt een voorlichtingsprogramma opgesteld. Het programma omvat onder andere:
Voor alle medewerkers een informatiebijeenkomst over inhoud en doel van
het arbobeleid waarbij ook de eigen verantwoordelijkheid en verplichtingen
van werknemers in dit kader ter sprake zal komen. De bijeenkomst wordt
voor groepjes van ongeveer 8 medewerkers georganiseerd door
....(naam/functie).... in samenwerking met ....(naam/functie).... waar ons bedrijf een overeenkomst mee heeft.

Periode: april en mei 20..

Budget: 23 werknemers, 2 uur p.p.= 46 uur = E .....,-
Kosten deskundige tbv opzetten registratie E .....,-

Onderwerp: Nieuwe werknemers en uitzendkrachten Prioriteit 2

Iedere nieuwe medewerker krijgt in de eerste week van zijn werkzaam
heden bij ....(bedrijfsnaam).... een algemene voorlichting over de werk-
zaamheden van en regels in ons bedrijf èn een gerichte voorlichting
(bijvoorbeeld over risico's verbonden aan het werken met een laadklep).

De algemene voorlichting wordt verzorgd door ....(naam/functie)....
De gerichte voorlichting wordt verzorgd door de chef van betrokken
medewerker.
Periode: Vanaf .......... 20.. tot onbepaald.
Budget: Circa 12 manuren per jaar = E....,- per jaar.Onderwerp: Werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen
Prioriteit 2

Afhankelijk van de specifieke werkplek/werkzaamheden worden de
benodigde werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen aan
onze medewerkers gratis ter beschikking gesteld. Het assortiment
persoonlijke beschermingsmiddelen zal daar waar nodig uitgebreid te
worden. Chauffeurs die te maken hebben met overmatig lawaai,
veroorzaakt door bijvoorbeeld pompen bij de overslag in silo's, worden
in de gelegenheid gesteld gehoorbescherming op maat te laten aanmeten.

Verantwoordelijk voor aanschaf, beheer, uitgifte en eventuele instructie
is ....(naam/functie)....

Periode: Tussen ......... 20.. en ........... 20.. wordt het assortiment
persoonlijke beschermingsmiddelen door .... (naam/functie).......
in kaart gebracht.
Aan de hand van deze inventarisatie zal in gezamenlijk overleg
bekeken worden welke aanpassingen wenselijk zijn en het
assortiment persoonlijke beschermingsmiddelen zonodig
worden aangepast.

Budget: werkschoenen E ....,-
gehoorbeschermingsmiddelen E ....,-
overige persoonlijke beschermingsmiddelen () E ....,-

Aldus vastgesteld d.d. .. ............. 20..

......................... .................

Handtekening Handtekening
directeur personeelsvertegenwoordiger